ЦИПЕРМЕТРИН 25% э. к.

ЦИПЕРМЕТРИН 25% э. к.

ЦИПЕРМЕТРИН 25% э. к.

Препаратив шакли: Тасир этувчи модда – циперметрина 25% эмульсия концентрати
Таъсир этувчи модданинг тавсилоти: Пиретроидлар гурухига мансуб.
Ишлатилиши: Кишлок хужалик экинларидаги зараркунандаларга карши ишлатилади.
Кадоклаш: 0,5 до 1,0 л хажмли ПЭТ бутылкаларга куйилади. Термик пленкага 6- бутылкадан жойлаштирилиб транспорт воситаларида узатилади.