УЗМАЙТ 57% э.к.

УЗМАЙТ  57% э.к.

Препаратив шакли: Тасир этувчи модда – пропаргит 57 % эмульсия концентрати
Ишлатиши: Турли хил экинларда фойдаланиладиган акарицид.
Кадоклаш: 0,5 до 1,0 л хажмли ПЭТ бутылкаларга куйилади. Термик пленкага 6 бутылкадан жойлаштирилиб транспорт воситаларида узатилади
Саклаш тартиби:   Препарат  00С дан 350С гача хароратда салкин ва курук хонада завод герметик упаковкасида сакланади.
Саклаш кафолат муддати: Ишлаб чикариш вактдан 2 йил мобайнида.
Куллаш буйича курсатмалар: Препаратдан фойдаланилганда самарали натижаларга етиш учун хаво куруг ва шамолсиз булиб эрталабки вактда фойдаланилса максадга мувофикдир.

КАРБОФОС 50 % э. к.

КАРБОФОС 50 % э. к.

КАРБОФОС 50 % э. к.
Препаратив шакли: Тасир этувчи модда – малатиона 50 % эмульсия концентрати
Таъсир этувчи модданинг тавсилоти: Малатион фосфорорганик бирикмалар гурухига мансуб булиб, контакт ва кисман фумигацион ху сусиятга эга.
Ишлатилиши:  Сурувчи хашаротларга карши - ширалар, трипслар, саратонлар, кана, майда куртларни ва арракашларни киради, лекин хашаротларнинг тухумига таъсир этмайди.

Далприд 200 с.э.к.

Далприд 200 с.э.к.

Далприд 200 с.э.к.
Препаратив шакли: Сувли эритма концентрати таркибида 200 г/л имидаклоприд таъсир этувчи  моддаси мавжуд, суюклик.
Таъсир этиш механизми: Токсик таъсир этиш тезлиги жуда юкори. Препарат уткир контактли ва тизимли хусусиятига эга. Имидаклоприд хашаротларнинг асаб тизимидаги постсинаптик никотин - энергик рецепторларини куршовга олади. Натижада марказ асаб тизими фаолияти сусаяди, харакатсизланади, хашаротлар озукаланмай колади ва бир суткаданг сунг улади.