ЭСТАМП КЭ 330 г/л

ЭСТАМП  КЭ  330 г/л

Препаратив шакли: Таъсир этувчи модда – пендиметалин 330 л/г  эмульсия концентрати
Ишлатилиши: Пахта чигити ва пиез экинларида бир йиллик икки паллали ва бошокли утларни пуркалаш йули билан йукотувчи кенг спектрда таъсир этувчи гербицид
Кадоклаш: 10-л хажмли конистер
Саклаш тартиби: Гербицид махсус омборларда  - 15оС дан + 40оС гача хароратда курук хоналарда белгиланган санитария талаблари асосида сакланиши лозим.
Саклаш кафолат муддати: Ишлаб чикариш вактдан 3 йил мобайнида
Куллаш буйича курсатмалар: Препаратдан фойдаланилганда самарали натижаларга етиш учун хаво курук ва шамолсиз булиб эрталабки вактда фойдаланилса максадга мувофикдир

ДАЛСТАР 75% к.о.сус

ДАЛСТАР  75% к.о.сус

ДАЛСТАР  75% к.о.сус

Препаратив шакли: Таъсир этувчи модда  75 % трибенуронметил  курук окувчан суспензия
Таъсир этувчи  механизм: Гербициднинг таъсир этувчи моддаси асосан бегона утларнинг барглари оркали сингиб, усиш нуктаси томон харакатланади. Гербицид бегона утларнинг усиш нуктасидаги хужайралар булинишини тухтатиб, тезда (бир неча соат ичида) усимликни усишдан тухтатади. Бирок, сезиларли узгаришлар 5-10 кун ичида намоён булиб, бегона утларни батамом йук булиши 15-25 кундан сунггина кузатилади.

ДАЛЗЛАК ЭКСТРА 104 г/л эм.к

ДАЛЗЛАК   ЭКСТРА     104 г/л эм.к

ДАЛЗЛАК   ЭКСТРА  104 г/л эм.к
Препаратив шакли:Таъсир этувчи 104 г/л  галоксифоп-Р-метил  моддали эмульсия концентрати.
Препарат тавсилоти: Гуза экинлари кукариб чикканидан кейин бир йиллик ва куп йиллик бошокли  бегона утларга карши ишлатиладиган тизимли гербицид