ДАЛБРОН 12% к.

ДАЛБРОН 12% к.

ДАЛБРОН 12% к.

Препаратив шакли: Таркибида 12 % таъсир этувчи  модда бронопол  мавжуд булган майда дисперс кукуни.
Препарат таъсир этиш   механизми: Далброн12 % кукун таркибида бактерицид ва бактериостатик мода бронопол булган, кенг таъсир этиш спектрли антибактериал восита.

АВГУРОН ЭКСТРА, СК

АВГУРОН ЭКСТРА, СК

Препаратив формаси: Сувли суспензия концентрати, икки хил  таъсир этувчи моддага:  эга булган, тидиазурон 360 г/л  ва диурон 180 г/л
Кулланиши: Терим олдидан гуза япрокларига дефолиант сифатида   кулланилади.
Кадоклаш: 5 л хажмли конистерлар
Саклаш  тартиби:Препарат  -10 0С дан 350С гача хароратда салкин ва курук хонада завод герметик упаковкасида сакланади Саклаш кафолат муддати, ишлаб чикарилган вактдан-2йил мобайнида.


Курсатма кулланищда: Дефолиация даврида тупрок нам булган пайтларда кулланилса самараси юкори даражада булади. Тупрок озрок куриган булса, дефолиация  килишдан 2 хафта олдин енгил сугориш тавсия этилади.Дефолиация пуркаш  механизмлар билан ёки авиация воситалари билан амалга оширилади.Бунинг учун куйидаги ишчи эритма тайерланади  (1 га   200-400 л).Пуркалаш  курук шамолсиз хавода эрталаб ёки кечки пайтда амалга оширилса, самараси купрок булади. Препарат  пуркаланганда бошка усимликларга тушмаслиги керак, бу улар учун хавфли хисобланади.
Ишчи эритмани тайёрлаш  тартиби: Канистрни очишдан олдин яхшилаб силкитиб чайкаш керак.
Пуркагич бакка 1/3 хажмда сув солиниб, препаратни зарур микдори бакдаги сувга аста-секин кушилади. Пуркагичдаги кориштиргич ёрдамида аралаштирилади. Сунг коришмага бак тулгунга кадар яна сув солиниб 10 – 15 дакика аралаштирилади.
Пуркаш жараёнида хам эритма аралаштирилиб турилиши керак.Пуркалаш даврида ишчи эритмани аралаштириб туриш керак. Ишчи эритмани тайерланган куни куллаш керак.